screen!x dezinfekce

  CO JE screen!x   SORTIMENT   NÁVODY NA POUŽITÍ   OSTATNÍ SORTIMENT   CERTIFIKACE  


ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ UBROUSKY D-1502

Dezinfenční ubrousky pro ošetření strojů a zařízení na alkoholové bázi

Čistící a dezinfekční ubrousky z obzvlášť jemných mikrovláken s ověřenou dezinfekční látkou.

DISKO D-1502 dezinfekční ubrousky jsou určeny k dezinfekci povrchů přístrojů, přístrojů pro otisky prstů, telefonů, klávesnic, dotykových povrchů apod.

URČENÍ

Čisticí ubrousek se 72% alkoholu pro vyčištění klávesnice, telefonu a dalších povrchů. Vhodné také pro čištění elektronických součástí, jako jsou snímače otisků prstů, senzory, magnetické hlavy, mikročipy atd.

 

FORMÁT

Ubrousky o velikosti 13 x 9 cm

SLOŽENÍ

Účinná látka:

  • 72% ethanol CAS: 64-17-5
  • ≤ 1,5% propan-2-ol, CAS: 67-63-0

NEBEZPEČÍ

  • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

BALENÍ

Abychom předešli vysychání, jsou ubrousky zabaleny jednotlivě v sáčcích ve speciální fólii. Sáčky jsou dodávány vždy po dvou.

ŽIVOTNOST

Životnost balení je 5 let.

  Disko_1502
     
     

         
  Infolinka CZ +420-603 163 163   Výrobce:  
  Infolinka SK +421-948 915 255   Disko Solutions GmbH, Resselgasse 1,  
  e-mail: info@screenixdezinfekce.eu   AT – 2201 Gerasdorf bei Wien, Rakousko